Jesteśmy tacy sami. W poszukiwaniu tolerancji i zrozumienia

Edukacja
Czcionka

31 października zakończył się projekt Samorządu Uczniowskiego PG nr 2 w Kraśniku, obejmujący 178 dni współpracy polsko-litewskiej.

Uczniowie, aktywnie działający w Samorządzie Uczniowskim Publicznego Gimnazjum nr 2 w Kraśniku (obecnie PSP nr 2) wraz z partnerem projektu, Urzędem Rejonu Šilalė na Litwie i uczniami gimnazjum Šilalės Simono Gaudėšiaus Gimnazija, zrealizowali projekt pt. „Jesteśmy tacy sami. W poszukiwaniu tolerancji i zrozumienia”, finansowany przez Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży, z dotacji Ministra Edukacji Narodowej.

 

 

Celem projektu było zainteresowanie młodzieży z Polski i Litwy, oraz społeczności lokalnych zagadnieniem mniejszości narodowych i etnicznych, oraz promowanie tolerancji, otwartości i empatii.

Projekt rozpoczął się oficjalnie 7 maja, ale przygotowania do projektu rozpoczęły się już w grudniu 2016r. W głównych działaniach projektu, w dniach 2-6 października, obejmujących warsztaty, obrady i dyskusje, wzięło udział 24 uczestników z Polski i Litwy. Uczestnicy projektu przedstawili prezentacje na temat sytuacji mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce i na Litwie oraz dyskutowali w ramach obrad okrągłego stołu na temat praw i problemów mniejszości narodowych w Europie.

 

 

Aktywne uczestnictwo młodzieży w warsztatach interaktywnych i grach symulacyjnych, podążanie szlakiem chasydzkim po Lubelszczyźnie, tropem Ormian w Zamościu, oraz poszukiwanie śladów mniejszości ewangelickiej, greckokatolickiej i żydowskiej w Lublinie, pozwoliło ukazać historię Polski jako kraju wielokulturowego i wielowyznaniowego, charakteryzującego się wielowiekową sąsiedzką współegzystencją przedstawicieli wielu narodowości. Projekt zakończył się wydaniem publikacji oraz wystawą otwartą na rynku miasta Kraśnika, ukazującą bogactwo i różnorodność innych kultur, pojawiających się stale w historii Kraśnika.