Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w partnerstwie ze Starostwem Powiatowym w Kraśniku, Gminą Lublin, Gminą Miejska Świdnik oraz Starostwem Powiatowym w Lubartowie realizuje w okresie od 1 września 2010r. do 30 listopada 2014r. projekt ?www.praktyki.wh.umcs ? Przygotowanie i realizacja nowego programu praktyk pedagogicznych na Wydziale Humanistycznym UMCS?

Od kilku miesięcy władze powiatu i dyrektorzy szkół podległych temu samorządowi zastanawiają się jak zminimalizować skutki niżu demograficznego. Mniejsza liczba uczniów to bowiem mniejsza subwencja oświatowa dla poszczególnych placówek. Jednym z elementów wypracowanego planu oszczędnościowego jest zwiększenie obowiązkowego wymiaru zajęć lekcyjnych dla dyrektorów, ich zastępców i nauczycieli pełniących w szkołach stanowiska kierownicze.