Ogłoszenie

Ptasia grypa na naszym terenie

Aktualności
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Kilka dni temu na terenie gminy Kraśnik oraz leżącym nieopodal terenie zalewu kraśnickiego znaleziono kilka martwych dzikich ptaków. Niestety potwierdziły się niezbyt optymistyczne przypuszczenia.

Służby weterynaryjne potwierdziły obecność u padłych ptaków szczególnie zjadliwej grypy HPAI. W związku z tym Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kraśniku wydał rozporządzenie w tej sprawie i wyznaczył strefę objętą zakażeniem. Jego treść można znaleźć tutaj. Strefa obejmuje Wyżnicę-Kolonię, gmina Dzierzkowice, Suchynię, gmina Kraśnik i miasto Kraśnik.

To kolejne ognisko tej choroby na naszym terenie.

Choroba ta dotyka głównie ptaki, w tym szczególnie drób, w związku z tym zalecenia i zakazy dotyczą osób, które mają z nimi kontakt.

W strefie objętej zakażeniem, zakazuje się m.in. organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki, w tym targowiskowej sprzedaży mięsa drobiowego, mięsa ptaków łownych, jaj konsumpcyjnych i wylęgowych.

W przypadku znalezienia martwego ptaka powinno się zawiadomić odpowiednie służby - na terenie miasta jest to Straż Miejska pod numerem telefonu: 81 825 15 43 lub 986.

Poniżej fragment rozporządzenia służb weterynaryjnych.

W strefie objętej zakażeniem, o której mowa w § 1 nakazuje się:

1) utrzymywanie drobiu lub innych ptaków w odosobnieniu, w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach budowlanych lub innym miejscu w gospodarstwie w sposób uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach oraz ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami;

2) monitorowanie obecności padłych ptaków w środowisku naturalnym oraz niezwłoczne usunięcie zwłok dzikich ptaków i innych ptaków poprzez niezwłoczne i bezpieczne unieszkodliwienie całych ciał lub części martwych lub uśmierconych ptaków zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (Dz. U. UE L 300 z 14.11.2009, str. 1 z późn. zm.);

3) niezwłoczne czyszczenie i odkażanie miejsc przebywania drobiu oraz miejsc przechowywania i przetwarzania zwłok drobiu, produktów drobiarskich, paszy dla drobiu oraz usuwanie zwłok drobiu lub innych ptaków;

4) zabezpieczenie wody, paszy i ściółki przed kontaktem z dzikimi ptakami

5) niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu wykorzystywanych do transportu drobiu lub innych ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych, innych środków transportu wjeżdżających do gospodarstwa lub z niego wyjeżdżających oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków;

6) stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przy kontakcie z drobiem przez osoby wchodzące oraz wychodzące z gospodarstwa, w którym utrzymywany jest drób, w szczególności odkażanie rąk i obuwia;

7) wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami do budynków inwentarskich, w których utrzymywany jest drób i wyjściami z tych budynków oraz utrzymanie ich w stanie zapewniającym skuteczne działanie środka dezynfekcyjnego albo zastosowanie innych rozwiązań technicznych pozwalających na oczyszczenie i odkażanie obuwia przed wejściami do takich budynków i wyjściami z nich;

8) wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wjazdami i wyjazdami do i z gospodarstw utrzymujących drób oraz utrzymanie ich w stanie zapewniającym skuteczne działanie środka dezynfekcyjnego albo zainstalowanie w tych gospodarstwach niecek dezynfekcyjnych lub innych urządzeń zapewniających dezynfekcję kół pojazdów wjeżdżających do tego gospodarstwa lub z niego wyjeżdżających - przy czym szerokość tych mat albo niecek nie powinna być mniejsza niż szerokość wjazdów do tego gospodarstwa i wyjazdów z niego, a ich długość nie mniejsza niż obwód największego koła środka transportu wjeżdżającego do tych gospodarstw lub z nich wyjeżdżającego albo zastosowanie innych rozwiązań technicznych pozwalających na oczyszczanie i odkażanie obuwia przed wejściami do takich budynków i wyjściami z nich oraz odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z tego gospodarstwa wychodzące;

9) posiadaczowi zwierząt:

  1. a) niezwłoczne informowanie właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności drobiu utrzymywanego w gospodarstwie,
  2. b) zgłaszanie miejsc, w których przebywają zwierzęta z gatunków wrażliwych na wysoce zjadliwą grypę ptaków (HPAI), właściwemu miejscowo powiatowemu lekarzowi weterynarii;

10) dzierżawcom i zarządcom obwodów łowieckich - zgłaszanie przypadków padnięć dzikich ptaków lub podejrzeń wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków u ptaków odstrzelonych;

11) burmistrzowi/wójtowi gminy - usuwanie zwłok dzikich ptaków lub ubocznych produktów pochodzących od tych zwierząt z terenów nieruchomości gminnych, w tym z dróg gminnych oraz terenów zarządzanych przez gminę oraz utylizację tych zwłok;

12) innemu niż gmina właścicielowi, posiadaczowi lub innemu zarządzającemu nieruchomością: usuwanie zwłok dzikich ptaków lub ubocznych produktów pochodzących od tych zwierząt z terenów posesji oraz utylizację tych zwłok.

Najnowsze ogłoszenia